Logo
Bekijk onze
HighTea
Bekijk onze
Diner kaart
Reserveer nu
Eisstock Curling
Reservering plaatsen

Actie voorwaarden 

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Restaurant Meesters.

2. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag of actie. Restaurant Meesters kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Indien je een reis kan winnen moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig reisdocument.

3. Restaurant Meesters behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Restaurant Meesters of derden.

4. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

5. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals deurwaarder, notaris etc.) of door een onpartijdig computerprogramma. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

6. Als winnaar kan je gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de prijsvragen of actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Restaurant Meesters heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Restaurant Meesters is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

7. De winnaars zullen vermeld worden op de website van Restaurant Meesters en zullen per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mail adres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

8. Reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties komen voor rekening van de prijswinnaar, tenzij anders vermeld. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. 

9. Restaurant Meesters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.

10. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Restaurant Meesters aanvaard je deze volledige algemene voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

11. Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Restaurant Meesters worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

12. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. Restaurant Meesters mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

13. Restaurant Meesters behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

14. Prijzen: Fles Valentijn bubbels. (1x)

15. Prijzen: 20% korting voucher van Hampshire Hotels.

16. Actieperiode van zondag 01 februari tot 15 februari 2015.

 logo-meesters